Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10ncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Victor’s Consultancy ve Education tarafından hazırlanmıştır.

Üyelik, hizmet pazarlama, teklif verme, bilgi alma vb. amaçlarıyla kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz (alınan veriler işbu aydınlatma metninin eki niteliğindeki belgede yer almaktadır) alınmaktadır.

Söz konusu kişisel verilerinizden Kanun’un 5nci maddesinde yer alan (2)’nin c bendi hukuki sebebine dayanarak elle ve otomatik yolla işlenmektedir.

İşbu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlara, ilgili kolluk kuvvetlerine, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Alınan kişisel verileriniz ise yurtiçi yanında yurtdışındaki yetkili kurum ve kuruluşlara da aktarılabilecektir.

Rızanız dahilinde verdiğiniz kişisel verilerin yurt içinde (web sitelerimizde), yurt dışında ise çevrimiçi yapılan dersler ve benzeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği platformlar, server ve benzerlerine aktarılabilir.

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11nci maddesi;

“MADDE 11-(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.”

kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre info@victorseducation.com adresine iletebilirsiniz.